OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje:

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Jednostki jest Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” z siedzibą przy ul. Michałowskiego 30b w Częstochowie reprezentowany przez Zarząd.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email: ufnosc@poczta.fm telefonicznie pod numerem 34 325 77 90 lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 694 494 240 poprzez adres e-mail iod@informatyka-serwis.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE?

Co do zasady dane osobowe są podawane bezpośrednio przez osoby których dane dotyczą.

Dane mogą być również pozyskiwane zgodnie z prawem określonym trybem od innych organów państwowych.

W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzane są niezbędne dane obejmujące w szczególności imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, w tym w odpowiednim zakresie dane dotyczące rodziców, opiekunów prawnych małoletnich przebywających w Jednostce. Powyższe dane wykorzystywane są także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Jeśli udzielna została zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej, udostępnione dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, także imienia i nazwiska wykorzystywane mogą być w ww. celu.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych w tym:

 • ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczeń
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg  i wniosków pacjentów,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich, 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Dane osobowe mogę być wykorzystywane w związku z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie niezbędnym dla ich realizacji.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b) art. 6 ust 1 lit c)

 • Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. j) RODO / art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

Dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami:

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydania upoważnionemu.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyrażona została zgoda na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym u Administratora Danych Osobowych lub z nim współpracującym, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, jak i podmiotom uprawnionym realizującym zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych a także wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, jak również. dostawcom usług IT, technicznych, czy organizacyjnych które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych Osobowych.

Ponadto, wyrażona została zgoda na komunikację w celach marketingowych, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

 • Prawo do dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są  dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,

 • Prawo do sprostowania danych osobowych – prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłoweuzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • Prawo do usunięcia danych osobowych – prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora Danych Osobowych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej art. 17 ust. 3 lit b) RODO

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora Danych Osobowych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo otrzymania od Administratora Danych Osobowych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli jednak dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych Osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

DATA:

25 maja 2018

Dziękujemy za przesłanie wiadomości !

Wystąpił problem podczas wysyłania wiadomości. Prosimy spróbować ponownie.

Proszę wypełnić wszystkie pola w formularzu przed wysłaniem.

Wyślij nam wiadomość

Informacje kontaktowe

 • ul. Michałowskiego 30 b
 • tel. 034/ 372 12 97
 • ufnosc@poczta.fm
 •      42-200 Częstochowa
 •   tel. kom. 600 830 641
 • fax: 034/ 325 77 91

Konto Bankowe

 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko - Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"
 • ul. Michałowskiego 30 b, 42 - 200 Częstochowa
 • BANK MILLENIUM
 • PL34116022020000000039456979
 • SWIFT: BIGBPLPWXXX

Copyright 2015, Ufność

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress