Zasady przyjęcia pacjenta

Nasza placówka jest alternatywą najmłodszych pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale ze względu na obciążenia zdrowotne, wymagają dalszej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej , lekarskiej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej, a z różnych przyczyn, takiej opieki nie może zapewnić dziecku środowisko rodzinne.

Trafiają do nas maluchy z wielowadziem, z uszkodzeniami neurologicznymi, wadami serca, wrodzonymi wadami genetycznymi, wadami związanymi z FAS oraz FAE. Przyjmujemy również dzieci wymagające karmienia dojelitowego. Stosujemy standardy zgodne z wymogami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego.

Do naszej placówki przyjmowani są pacjenci od 0 do 3 roku życia a w uzasadnionych przypadkach  z możliwością przedłużenia pobytu do 4 roku życia.

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, oraz podmiotom i organom wymienionym w Ustawie z dnia 06 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na zasadach określonych treścią ww. Ustawy oraz innych przepisów.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” nie pobiera opłaty, o jakiej mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informacja dla rodziców biologicznych.

W sytuacji umieszczenia dziecka w placówce przez rodziców biologicznych należy skompletować dokumentację zgodnie z procedura przyjęcia pacjenta.

Poniżej wykaz dokumentów wraz z załącznikami do pobrania.

Świadczenia medyczne w zakładzie realizowane są nieodpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z art.18.2.  Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2008 Nr 164.poz.1027 z późń.zm.) miesięczna opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli  kształci się dalej do ukończenia 26 roku życia przebywającego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym , który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Rodzice zobowiązani są przed o dostarczenie przed przyjęciem dziecka do placówki dokumenty potwierdzające dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym ( zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, roczne rozliczenie składane w urzędzie skarbowym).Na podstawie dostarczonych dokumentów , zostaje wydana decyzja zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia ,która określa miesięczną kwotę jaką zobowiązani będą uiszczać rodzice  za zakwaterowanie i wyżywienia dziecka. Powyższa kwota aktualizowana jest raz na 12 miesięcy od dnia przyjęcia pacjenta do placówki.

Informacja dla instytucji działających w obszarze pomocy dziecku

Zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje, działające w kierunku pomocy dziecku, u którego wystąpiła, ze względu na stan zdrowia,  potrzeba umieszczenia małoletniego w placówce medycznej.

W przypadku dzieci pozbawionych opieki rodziców, którzy z różnych przyczyn nie mogą bądź nie chcą podjąć się opieki nad dzieckiem obciążonym zdrowotnie, procedura przyjęcia do placówki wymaga skompletowania dokumentów przez jednostkę kierującą dziecko do naszego zakładu (poniżej wykaz dokumentów wraz z plikami do pobrania.)

Dokumentem niezbędnym do przejęcia dziecka do naszego zakładu jest również Postanowienie Sądu o umieszczeniu małoletniego w naszej placówce.

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez sąd regulują przepisy Ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 164, poz. 1027 , z późń.zm.)

Opłatę ustala się w wysokość nie mniej niż 200 % najniższej obowiązującej emerytury zgodnie z zapisem art.18 cytowanej wyżej ustawy.

Opłatę o której mowa, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka .W przypadku kiedy nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, właściwy do ponoszenia opłaty jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA INSTYTUCJI

 • Skierowanie – wypełnia lekarz kierujący – podbija swoją pieczątką z czytelnym numerem prawa wykonywana zawodu oraz pieczątką podmiotu leczniczego kierującego, czyli np. szpitala, przychodni ( załącznik do pobrania nr 1)
 • Wywiad pielęgniarski- wypełnia i podpisuje pielęgniarka z oddziału bądź przychodni a zaświadczenie podpisuje lekarz kierujący podbijając się swoją pieczątką oraz pieczątką szpitala lub przychodni  ( załącznik do pobrania nr 2)
 • Formularz pierwszej kwalifikacji do leczenia żywieniowego – w przypadku pacjentów karmionych dojelitowo ( załącznik nr 3)
 • Postanowienie Sądu o umieszczeniu małoletniego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci w Częstochowie
 • Akt urodzenia zupełny – 1 egzemplarz, skrócony 1 egzemplarz
 • Potwierdzenie bądź informacja  braku zameldowania małoletniego
 • Informacja o ubezpieczeniu małoletniego pacjenta
 • Potwierdzenie nadania numeru PESEL
 • Ewentualny wywiad środowiskowy przeprowadzony w rodzinie biologicznej

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA RODZICOW BIOLOGICZNYCH

 • Skierowanie – wypełnia lekarz kierujący – podbija swoją pieczątką z czytelnym numerem prawa wykonywana zawodu oraz pieczątką podmiotu leczniczego kierującego, czyli np. szpitala, przychodni ( załącznik do pobrania nr 1)
 • Wywiad pielęgniarski- wypełnia i podpisuje pielęgniarka z oddziału bądź przychodni a zaświadczenie podpisuje lekarz kierujący podbijając się swoją pieczątką oraz pieczątką szpitala lub przychodni  ( załącznik do pobrania nr 2)
 • Formularz pierwszej kwalifikacji do leczenia żywieniowego – w przypadku pacjentów karmionych dojelitowo ( załącznik nr 3)
 • Akt urodzenia zupełny – 1 egzemplarz, skrócony 1 egzemplarz
 • Potwierdzenie bądź informacja  braku zameldowania małoletniego
 • Informacja o ubezpieczeniu małoletniego pacjenta
 • Potwierdzenie nadania numeru PESEL
 • Wniosek o wydanie skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ( załącznik do pobrania nr 4)

Przejdź do Druki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości !

Wystąpił problem podczas wysyłania wiadomości. Prosimy spróbować ponownie.

Proszę wypełnić wszystkie pola w formularzu przed wysłaniem.

Wyślij nam wiadomość

Informacje kontaktowe

 • ul. Michałowskiego 30 b
 • tel. 034/ 372 12 97
 • ufnosc@poczta.fm
 •      42-200 Częstochowa
 •   tel. kom. 600 830 641
 • fax: 034/ 325 77 91

Konto Bankowe

 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko - Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"
 • ul. Michałowskiego 30 b, 42 - 200 Częstochowa
 • BANK MILLENIUM
 • PL34116022020000000039456979
 • SWIFT: BIGBPLPWXXX

Copyright 2015, Ufność

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress